Schvalování strategického plánu na podzim

26. červen 2007 | Město

Třinec - Třinecká radnice v současné době zpracovává aktualizaci strategického plánu. Minulý týden se uskutečnilo druhé jednání výboru pro strategický rozvoj, který řídí jeho zpracování. Dále má výbor v kompetenci jeho monitorování a dbá na to, aby opatření, která vyplynou z aktualizovaného strategického plánu, byla naplněna. Nejvíce jsou v současné době vytíženy jednotlivé pracovní skupiny, které připravují analýzu silných a slabých stránek města a také jednotlivá opatření. Ve výboru jsou zastoupeni všichni zastupitelé napříč politickým spektrem, protože strategický plán není pouze pro toto volební období. V červenci budou sestaveny priority z těchto opatření a v říjnu svoláno mimořádné zastupitelstvo k připomínkování a doplnění. Následné prosincové zasedání zastupitelstva by mělo plán schválit. Starostka města Věra Palkov-ská (Osobnosti pro Třinec) klade na první místo cesty. „Jedná se o řešení dopravní situace a obslužnosti uvnitř i vně města. Už teď se angažujeme na přípravě silnice 1/11. Jsem členkou pracovní skupiny ministerstva dopravy, která má za úkol její přípravu. Dalšími akcemi jsou nadjezd u průmyslové zóny a projekt podjezdu u nám. TGM. Pak bude následovat lesopark a sportovní areál STaRS,“ dodává starostka. Součástí aktualizovaného strategického plánu by měl být i komunitní plán zaměřený na sociální služby. Na pomoc při tvorbě aktualizace strategického plánu byl k výboru přizván i konzultant, který byl městu přidělen a je placen z finančních prostředků Moravskoslezského kraje. Město Třinec totiž uspělo v programu Partnerstvím k prosperitě a má k dispozici 500 konzultačních hodin. „Aby měl strategický plán váhu, musí být konzultován, zda splňuje všechny náležitosti a podmínky. Jeho harmonogram musí odpovídat smlouvě s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Stávající strategický plán totiž platí do konce roku 2007 a my ho chceme prodloužit až do roku 2013. Chceme-li získávat v budoucnu finance, je podmínkou jeho aktualizace,“ uvedla starostka. Martin Sládek