Nehlsen bude na Tyrské vyrábět bioplyn

22. červenec 2007 | Město

Třinec - Společnost Nehlsen Třinec připravuje v areálu na Tyrské rekonstrukci silážní věže pro anaerobní digesci biologicky rozložitelných odpadů. Jedná se o ekologický způsob likvidace bioodpadu, který je více ekologický než klasické kompostování a umožňuje využívat i odpady, které nelze kompostovat klasickým způsobem. „Věže se používaly jako silážní. Měly sloužit jako vyhnívací nádrž na kal a byly součástí areálu čistírny odpadních vod na Tyrské. Ta však nikdy nebyla uvedena do provozu. My nádrž využijeme k našemu záměru postavit na Tyrské malou bioplynovou stanici. Bioplyn bude sloužit k výrobě elektrické energie a zbytky se budou kompostovat nebo se využijí jako hnojivo,“ uvádí vedoucí střediska Tyrská Daniel Borski. Organická hmota z údržby zeleně, jako je listí, tráva, zahradní odpad, a zbytky jídel z domácností, z jídelen, restaurací představují bioodpad, který tvoří více než 40 % z celkového množství odpadu vznikajícího v obcích a městech. Tříděný sběr a recyklace těchto bioodpadů je u nás na rozdíl od Rakouska nebo Německa naprosto nedostatečná. „Tam je běžnou součástí každé hospodářské usedlosti bioplynka. U nás se staví podobné stanice většinou poblíž prasečích farem, ale podstatně větší, přibližně o objemu 2 500 metrů krychlových a více. Ta naše bude mít objem 600 metrů krychlových,“ dodává Borski. Provoz zařízení by neměl způsobit překračování imisních limitů, z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže lze hodnotit jako nízké až nulové. Obavy z možného zápachu Daniel Borski odmítá. „Jediné slabé místo v systému je individuální dovoz materiálů. Pokud někdo naloží na přívěsný vozík zkažené maso, ovoce a v horku letního dne vyrazí na Tyrskou, tak bude šířit zápach po celé trase jízdy. Po přejímce a vložení odpadu do příjmové jímky už nebude cítit nic. Jedná se o uzavřený systém,“ vysvětluje vedoucí střediska. Společnost Nehlsen Třinec považuje realizaci projektu za jeden z kroků směřujících k naplnění legislativních požadavků jak vlády České republiky, tak Evropské unie. Lukáš Skulina